Гэр бүлийн эерэг хандлага, харилцааг төлөвшүүлэх, гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, зөв гэр бүлийг бий болгох зорилготой “Зөв гэр бүл” нэгдсэн сургалтанд төрийн болон ТББ, аж ахуй нэгж, багийн иргэдийн төлөөлөл нийт 200 хүн хамрагдлаа.
Уг арга хэмжээг аймгийн ГБХЗХГ, ЦГ, НТБТ, ЭБ сумын ЗДТГ хамтран зохион байгуулсан бөгөөд оролцогчид “ЗӨВ ГЭР БҮЛ БАЙХ” уриалгад нэгдлээ