Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагууд хамтран “Хүчирхэг охид” аянг эхлүүллээ.