хагас жилийн тайлан

http://child.ar.gov.mn/uploads/1.7.1. 2018 оны эхний хагас жилийн тайлан (3).docx